www.LeJean.nl

Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden zoals deze beschikbaar zijn gesteld op de website van

Op alle Overeenkomsten die Klant met LeJean (hierna: Ondernemer) aangaat, en op alle diensten en/of producten van LeJean die Klant afneemt, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website van LeJean. Begrippen met een hoofdletter geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Algemene Voorwaarden worden toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud. 


Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen genoemd. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, indien deze niet uitgesloten is door de aard van het product.

Consument: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Dag: Kalenderdag;

Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand, mits het product niet valt binnen de vernoemde categorieën in artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Ook wel genoemd “LeJean”.

Website:
De website www.LeJean.nl of andere website via welke LeJean haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan Klant.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Klant.
 2. LeJean heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn. Indien je de producten en/of diensten van LeJean blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (Algemene) voorwaarden die Klant hanteert wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Elk aanbod van LeJean is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten. In geval van het onverhoopt niet beschikbaar zijn van de aangeboden producten, kan LeJean haar aanbod nog herroepen tot na aanvaarding daarvan door de Klant. Indien in zodanig geval reeds betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, zal LeJean onverwijld voor terugbetaling zorgdragen.
 3. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 4. De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Allergenen: De ondernemer tracht mogelijke allergenen zo goed mogelijk weer te geven. Indien de consument belast is met een voedselallergie is het gewenst contact op te nemen met de klantenservice van de onderneming.
 2. Weergegeven prijzen bij producten van de ondernemer kunnen dagelijks wijzigen, tenzij anders vermeld. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. De weergegeven prijzen op alle communicatie van LeJean worden gehanteerd in euro’s en zijn inclusief btw. De desbetreffende prijzen zijn exclusief overige kosten, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, administratiekosten, verzend- of transportkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vermeld via elektronische weg.
 4. Prijzen die LeJean hanteert voor zijn producten of diensten kunnen te allen tijde wijzigen, op eigen initiatief of door wetswijzigingen. Nadat de bevestiging van de bestelling bij de ondernemer bekend is, kan de prijs voor de consument zijn bestelde product(en) niet meer wijzigen tenzij deze prijs door een systeem- of menselijke fout is veroorzaakt.
 5. De producten en/of diensten zijn voorzien van een volledige en nauwkeurige omschrijving. Deze omschrijving bevat details waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat een goede beoordeling van het product vastgesteld kan worden door de consument.
 6. Afbeeldingen die gebruikt worden ter ondersteuning van het aanbod zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het desbetreffende product.
 7. Elk aanbod, product, dienst, bevat zodanige informatie dat de verplichtingen en rechten, die verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod, duidelijk zijn voor de consument.

Artikel 5. Verplichtingen Ondernemer bij herroeping

 1. Meldingen van herroepingsrecht kunnen gedaan worden op elektronische wijze via de klantenservice e-mail van de ondernemer waarna de situatie onderzocht zal worden. Naar aanleiding van deze e-mail zal een ontvangstbevestiging van de herroeping gestuurd worden via dezelfde weg.
 2. De ondernemer vergoedt binnen 14 dagen na ontvangst van de melding vernoemd in lid 1. alle betalingen van de consument, inclusief verzendingskosten, in rekening gebracht door de ondernemer. De ondernemer heeft het recht te wachten met terugbetaling tot de retourzending is ontvangen.
 3. De terugbetaling zal geschieden via hetzelfde betaalmiddel waarop de consument zijn bestelling gedaan heeft, tenzij ingestemd wordt met een andere methode. Deze terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 Artikel 6. Herroepingsrecht, uitsluiting en uitoefening

 1. Als basisbeginsel heeft de consument wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd en kan de consument zonder opgave van reden het product retourneren of de overeenkomst ontbinden, op voorwaarde dat:
  a. Het product niet is gebruikt
  b. Het geen product is wat snel kan bederven of een beperkte houdbaarheid heeft, zoals voedsel of bloemen
  c. Het geen product is dat op maat gemaakt of aangepast is voor de consument
  d. Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd die om hygiënische redenen. verzegeld zijn zoals beschreven in lid e.
  e. De verzegeling nog intact is betreffende de verpakking en vacuüm waar het vlees van de onderneming in geborgen zit
  f. Het geen producten betreft die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten (Bijv. Risico op kruisbesmetting van vlees)
 2. Het beschreven herroepingsrecht in Artikel 6, lid 1. Is alleen van toepassing wanneer de consument zorgvuldig met de verpakking is omgegaan. Hij zal het product aan de deur inspecteren in die mate wat nodig is om de aard en kenmerken van het product vast te stellen. Hierbij is het uitgangspunt dat de consument deze inspectie voltooid zoals deze dat in een fysieke winkel zou doen.
 3. Wanneer het product niet voldoet aan de wens van de consument zoals beschreven in Artikel 6, lid 2. weigert hij het product bij de bezorger aan de deur en neemt het pakket niet aan, waarop de bezorger de producten retourneert naar de ondernemer.
 4. Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan ontvangt de consument het betaalde bedrag binnen 14 dagen op zijn opgegeven rekeningnummer zoals deze bekend is bij de ondernemer.
 5. De bedenktijd van 14 dagen zoals genoemd in Artikel 6, lid 1. Vangt aan:
  -Zodra de consument de bevestiging van zijn bestelling via elektronische weg heeft ontvangen
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 7. Indien er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, ontbinden van rechtswege daaropvolgend alle aanvullende overeenkomsten.

Artikel 7. Betaling

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in vermelde betaalgegevens aan de ondernemer kenbaar te maken.
 2. Bestellingen kunnen alleen verzonden worden wanneer betaling bij de ondernemer geregistreerd staat.
 3. Betalingen kunnen alleen voltooid worden met iDeal, Creditcard, Bancontact, AfterPay.

Artikel 8. Levering & Uitvoering

 1. De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van bestellingen.
 2. De levering wordt gedaan op het adres wat de consument kenbaar heeft gemaakt aan de ondernemer via zijn profiel of de bestelling. Waarbij de bestelling altijd leidend is.
  -De verantwoordelijkheid om het adres juist en zonder spelfouten op te geven ligt bij de consument. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor een levering aan een fout adres die gedaan is aan de hand van de ingevulde gegevens van de consument.
 3. De door de consument gekozen bezorgdag en het tijdvak zal door de ondernemer zo goed mogelijk nageleefd worden, met inachtneming van Artikel 4.
  -De ondernemer draagt geen verantwoordelijkheid voor Derden die de bezorging van de gekozen bezorg dag niet kunnen naleven.
 4. Indien een bestelling niet volledig kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hier zo spoedig mogelijk bericht over via elektronische weg. De consument heeft hierbij het recht om de bestelling te annuleren en ontbinden en heeft recht op een eventuele terugbetaling van het bestelde product.
  -Indien ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald onverwijld terugbetalen en storten op het opgegeven rekeningnummer wat bij de ondernemer bekend is.
 5. Indien er geen persoon aanwezig is om het pakket aan te nemen zal de bezorger eerst bij de buren aanbellen. Indien deze mogelijkheid ook niet aanwezig is zal de bezorger de consument bellen. Levering zal dan de dag erop plaatsvinden, behalve voor zendingen van vrijdag. Deze leveringen zullen de maandag geleverd worden.
 6. Leveringen worden voorzien van een Track & Trace door Trunkrs. De consument ontvangt een E-mail op het opgegeven E-mailadres die bij de bestelling geplaatst is. Op werkdagen zal deze notificatie verstuurd worden op de dag van levering om 15:00. Deze notificatie geeft op een duidelijke manier een tijdvak van levering weer.

Artikel 9. Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen kenbaar worden gemaakt via de klantenservice e-mail van de ondernemer.
 2. Eventuele klachten moeten tijdig doorgegeven worden aan de ondernemer en volledig en duidelijk omschreven worden bij de indiening van de klacht. Eventuele foto’s van de gebreken versnellen de beoordeling van de klacht.
 3. Klachten over producten worden binnen 1 werkdag van een respons voorzien, waarna het klachtenonderzoek van start gaat.
  -Indien er door de aard van de klacht een langere verwerkingstijd benodigd is zal dit tijdig gecommuniceerd worden naar de consument.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan zijn producten door de consument of derden waaronder gevolgschade, vertragingsschade, of letselschade, of enige andere schade uit welke oorzaak dan ook, tenzij grove schuld en/of verwijtbare nalatigheid.

Artikel 11. Persoonsgegevens

 1. De ondernemer zal zorgvuldig met de gegevens van de consument omgaan en werkt volgens de wettelijk vastgestelde privacy bepalingen zoals weergeven in de cookiestatement.
 2. Verkregen gegevens doormiddel van het consumenten profiel aangemaakt op de site, bezoekersgedrag op de website en andere identiteitsbepalende gegevens worden slechts intern door de ondernemer gebruikt en zullen niet aan derden verstrekt worden.
  -Alle huidige wet- en regelgeving wordt in acht genomen betreffende consumentendata.

Artikel 12. Geschillen & Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Algemene Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement 's-Gravenhage.

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument